Om barkborreangrepp

Till tomtägare på Stora Älgö med anledning av vissa barkborreangrepp. 

Skrivet av styrelsen 2019.

I samband med höstens städdagar har vissa barkborreangripna granar tagits ned.  Vid ett styrelsemöte 19 10 08 beslöt styrelsen att via Skogsstyrelsen informera sig om hur vi som ägare av våra fastigheter bör agera. 

Information kopierad från Skogsstyrelsen hemsida 2019 10 16.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Den torra sommaren 2018 har lett till stora angrepp i framförallt södra Sverige. Under 2019 är det därför viktigt att skogsägare i drabbade områden inventerar sin skog löpande för att leta efter angrepp.

Aktuellt i oktober

•                          Det är fortfarande effektivt ur bekämpningssynpunkt att avverka och ta ut angripna granar som har det mesta av barken kvar. Då får du bort de granbarkborrar som är kvar under barken.

•                          Granar som angreps i slutet av juli och senare har ofta grön krona och en del av dessa blir inte bruna förrän till våren 2020. Titta efter gnagmjöl runt stambasen och hackspettfläkt bark uppe i kronan för att upptäcka dessa sena angrepp.

•                          De granar som angreps 2018 och tidigare står nu gråa och har inga barkborrar kvar. Låt dessa döda granar stå kvar i skogen. Fäll dem endast om de är en säkerhetsrisk.

Om granbarkborren

Granbarkborren är en cirka 4 millimeter lång skalbagge som tillhör barkborrarna. Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige. Nästan 30 av dem kan leva på gran, men granbarkborren är den ende av dem som kan döda stora friska granar.

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre.

Förebygg angrepp

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Tar du bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddar du din skog från barkborreskador. Du kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd. Läs mer om detta på sidan Bekämpning av granbarkborre.

Stressade granar är extra utsatta

Stormfällda granar är granbarkborrens lättaste byte. Men även levande granar kan angripas när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Stressade granar doftar på ett speciellt sätt och detta känner granbarkborren. Efter den extremt torra och varma sommaren 2018 är många granar i framförallt södra Sverige stressade och har därför svårare att försvara sig mot angrepp.

Kommentarer efter telefonsamtal med konsulent vid Skogsstyrelsen.

Hemsidans information ovan riktas främst till skogsägare med skog som näringsverksamhet.  Barkborreangrepp sprids lätt från träd till träd och är angelägna att stoppa om skogen består av mycket gran.  För en ö som Älgö med ett blandat trädbestånd där tall dominerar och endast enstaka granar angrips är det sannolikt inte meningsfullt att genast avverka.  Bättre är att följa utvecklingen och se om det blir spridning.  Konsulenten sa att en liten mängd granbarkborre alltid finns naturligt i en skog med gran och behöver inte vara ett problem som behöver åtgärdas. 

  • Om man ska avverka ska det ske under den tid då angreppet på trädet fortfarande pågår.
  • När trädet fällts ska stammen barkas eller kapas och tas ut ur skogen för att förhindra spridning.

Konsulenten betonade att redan döda granar bör stå kvar då barkborrens naturliga fiender, hackspettar och myrskalbaggar, trivs där.  Om man bedömer att det finns risk att den döda granen ska falla över en stig ska säkerhetshänsyn förstås gå före.